Nieuws

'Stop de fiscale onzin' wordt 'Fiscaal correct'

De hele kunst van verandering bestaat er in je toe te leggen op het creëren van iets nieuws, eerder dan op het bestrijden van iets ouds ... (Dan Millman).

Op 5 september 2012 werd de werkgroep "Fiscaal Correct" boven de doopvont gehouden. Ze is samengesteld uit een aantal experten en docenten fiscaal recht die actief zijn aan Vlaamse universiteiten en hogescholen. De werkgroep bestaat uit de volgende personen:

  1. Prof. Dr. Michel Maus, docent VUB, UGent en UA
  2. Prof. Luc Maes, Voorzitter Fiscale Hogeschool, docent HUB-EHSAL en UA
  3. Prof. Dr. Frans Vanistendael, emeritus hoogleraar KU Leuven
  4. Prof. Eric Spruyt, docent KU Leuven, HUB-EHSAL en Fiscale Hogeschool
  5. Prof. Patrick Wille, docent VUB, UGent, Fiscale Hogeschool en Groep T
  6. Prof. Dr. Herman Matthys, hoogleraar VUB
  7. Mr. Victor Dauginet, advocaat
  8. Dhr. Eddy Claesen, familiebedrijfsadviseur, accountant en belastingsconsulent

Aangezien de huidige regeringspartijen op alle niveau's fiscaal verlamd zijn door een ideologische stellingenoorlog hebben een aantal academici beslist om zelf het heft in handen te nemen en een fiscaal rapport te schrijven voor een betere en meer rechtszekere (ondernemings)fiscaliteit. Met dit initiatief wil de werkgroep een positief signaal geven aan de verschillende regeringen die ons land rijk is. Indien de regeringen bereid zijn deze aanbevelingen op te volgen, dan zal dit enerzijds de fiscale rust doen weerkeren en anderzijds de economie stimuleren, hetgeen broodnodig is voor ons land.

De leden van de werkgroep hebben elk binnen hun eigen vakgebied een toenemend fiscaal ongenoegen bij de burgers en bij de ondernemers kunnen vaststellen. Iedereen beseft dat er in deze woelige tijden van economische en financiële crisis naar extra middelen moet worden gezocht en iedereen beseft evenzeer dat er maatregelen moeten worden genomen tegen de fiscale fraude en zwartgeldcircuits. Het probleem dat zich echter stelt, is dat een aantal zeer ingrijpende maatregelen, die op zich waardevol zijn, niettemin onvoldoende duidelijkheid bevatten zodat er thans sprake is van een substantiële fiscale rechtsonzekerheid. Het ongenoegen over de nieuwe anti-misbruikbepaling en over de verstrengde toepassing van de aanslag op de geheime commissielonen is ondertussen algemeen bekend, net als het aanslepende ongenoegen en onzekerheid over de globale belastingdruk, de hoge loonkosten en de ongelijke verdeling van de belastingdruk. Deze negatieve aspecten van de fiscaliteit hebben er ondertussen toe geleid dat er minstens een perceptie bestaat van een zekere fiscale demonisering en dat komt de fiscale burgerzin niet ten goede. Bovendien remt dit de ondernemerszin af en stimuleert dit de werkgelegenheid niet.

De werkgroep "Fiscaal Correct" stelt zich in eerste instantie tot doel de huidige fiscale frustratie te vertolken en de problemen te duiden. Vervolgens stelt de werkgroep "Fiscaal Correct" zich tot doel een fiscaal rapport op te stellen met aanbevelingen voor de overheid.

 
Fiscaal correct


De werkgroep wil met dit persbericht verder via de media een oproep doen aan iedereen om voorstellen te formuleren hoe de fiscaliteit beter kan worden afgestemd op het ondernemen en aldus een stimulans kan betekenen voor de economie en voor de werkgelegenheid. De werkgroep heeft daartoe een website gecreëerd: www.fiscaalcorrect.be, waar ideeën voor een betere (ondernemers)fiscaliteit kunnen worden ingestuurd.

De werkgroep "Fiscaal Correct" wil bij deze benadrukken dat zij werkt vanuit een volstrekte onafhankelijkheid. Objectiviteit staat hoog in het vaandel. De werkgroep wenst in geen enkel opzicht in zijn denken en werken begrensd te zijn door politieke of levensbeschouwelijke stromingen. De werkgroep is trouwens niet ontsproten als denktank van één of andere belangengroepering (noch van werkgeverszijde noch van werknemerszijde noch anderszins). Er is evenmin enige directe of indirecte band met dergelijke belangengroeperingen. Een en ander moet de werkgroep in staat stellen vanuit een volledig neutrale geestesgesteldheid te werken en voorstellen te lanceren.

De enige doelstelling is te komen tot een betere en correctere fiscaliteit en dit zowel ten behoeve van de ondernemer als van de burger in het algemeen. In de loop van volgende week zal de werkgroep ook een persbijeenkomst organiseren waarbij dit initiatief nader zal worden toegelicht. De persconferentie zal doorgaan op woensdag 3 oktober in de gebouwen van HUB, met name HERMESGEBOUW, Stormstraat 2 te 1000 BRUSSEL op de 6de verdieping in de RAADSZAAL (nr. 6212).

Wij danken u nu reeds voor de aandacht die u aan dit initiatief kan besteden.


Spreuk en wijsheid van de dag

Elke dag een moment van bezinning, wijsheid en bijzondere wetenswaardigheden die je kan terug vinden op onze website www.claesen.be.

Het is een paradoxaal en waar principe van het leven dat de meest kansrijke weg om een doel te bereiken is niet je op het doel richten, maar je richten op een nog ambitieuzer doel dat erachter ligt... (Arnold Toynbee)